Click
สอบภาษาเกาหลีติด ชีวิตเปลี่ยน
ต้องที... โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี
(อนุมัติโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน)

โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี  อนุมัติโดยกรมการจัดหางาน
ให้เป็นสถานฝึกอบรม

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับแรงงานไทยที่ สอบผ่านแล้ว
และ ก่อนที่จะเดินทางไปทำงาน

ประเทศเกาหลี ในระบบ EPS โดยการจัดส่งของ
กรมการจัดหางาน กระรวงแรงงาน

ทำอย่างไรถึงจะสอบผ่าน และ ได้ไปทำงานประเทศเกาหลี

ติดต่อสอบถามที่ โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี

219/2 ตรงข้ามตลาดรังษิณา ซอยมธุรส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทร 042-221171, 324696 หรือ 081-7170300 และ 087-7755111
www.odsudon.com